Välkommen till Spiran!

På Spiran går 23 barn mellan 3-6 år. Genom den väl förberedda och anpassade montessoriavdelningen utvecklas barnen att enkelt klara av att utföra saker självständigt under dagen. Vi utgår ifrån varje barns behov och hjälper dem att utveckla sina förmågor genom materielen och våra olika aktiviteter under veckan.

Barnen ska erbjudas möjlighet att utveckla såväl motorik som koncentrationsförmåga. Den förberedda miljön och montessorimaterielen ger stora möjligheter till denna utveckling. Vi lägger också stor vikt vid att barnen ska lära sig samarbeta och visa hänsyn gentemot varandra. Vårt förhållningssätt genom montessoripedagogiken gör att lärande och lek går hand i hand och vi jobbar hela tiden efter att väcka barnens nyfikenhet när det gäller lärande inom alla olika områden.

Man brukar säga att Montessoripedagogiken och läroplan för förskolan, Lpfö18 går ”hand i hand” genom att vår materiel inom språk, matematik och kulturens olika områden, såsom historia, geografi och naturkunskap, uppfyller de mål som läroplanen eftersträvar. Här finns rika möjligheter för varje barn att hitta övningar som stimulerar till utveckling och lärande

Kreativitet

Barnen ges även möjlighet till skapande verksamhet där Spiran erbjuder olika övningar t ex målning på staffli, arbeta med lera, pärlor, klippa/klistra/skapa av olika material och genom olika temaarbete. Här är miljön förberedd för barnen att själva välja och skapa fritt. Dagarna består av både fria skapande aktiviteter och mer organiserade aktiviteter.

Rörelse

Det är viktigt att barnen får utveckla sin motorik genom olika former av lek och rörelse. Varje vecka har vi tillgång till en gymnastiksal i Kullingsbergsskolan. De äldre barnen går regelbundet dit, ibland går hela Spiran med. Men de yngsta barnen har under sitt första år på Spiran en stunds ”mini-röris” med musik och roliga och utvecklande rörelser.
Vi har även ett arbetspass med montessorimaterielen, då de äldre går i väg till gymnastiken. Här kan även Kronans äldre barn ibland komma ner till Spiran för att ha mini-röris och arbetspass samtidigt med Spirans yngre barn! Det blir då en möjlighet till ”inskolning” för dem och en fin möjlighet till relationsskapande med mellan avdelningarna för barnen och pedagogerna, då det är lite färre barn på Spiran-avdelningen

Språk och kommunikation

Vi arbetar på ett språkstärkande och kommunikativt arbetssätt. Vid behov förstärker vi med TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation). Genom olika teman och med hjälp av våra handdockor Kanin och Igelkott förstärks olika begrepp och bemötande som vi vill förtydliga och arbeta kring.

Inne och ute

På Spiran är vi ute och leker varje dag. Vår fina gård erbjuder barnen många olika miljöer för lek och kreativitet. Utomhusmiljön är anpassad efter barnen och möjliggör för dem att vara självständiga. Men vi besöker även skogen och lekplatsen i vår närmiljö en gång i veckan

Teman

Vi har temaarbeten under läsåret som en naturlig del i verksamheten där barnen är delaktiga. Här ingår skapande, skogsutflykter, sång och mycket annat i den vardagliga verksamheten där temat binder ihop aktiviteterna för att skapa ett lustfyllt och utvecklande lärande, med Läroplan för förskolan, Lpfö 18, som styrdokument och Montessoripedagogiken som förhållningssätt.

Skolklubben

När barnen går sitt sista år på Spiran blir man ”Skolklubbare”! En förmiddag i veckan arbetar vi med de äldsta barnen och ger dem lite utmaningar som är förberedande inför skolstarten. Dels har vi under starten på höstterminen en utflykt till Brobackas fina naturområde med jättegrytor bl a! Vi åker bussen och är ute en heldag, med matsäck och många fina naturupplevelser!

Fler utflykter sker sedan under våren! Det är under den sista terminen som vi upplever att barnen börja kunna ta till sig mer utmaningar utanför förskolans närmiljö, på ett tryggt och hållbart sätt. Utifrån barnen och gruppens behov och önskan planerar pedagoger och barn gemensamma aktiviteter och utflykter.