Föräldraföreningen

Genom öppenhet, respekt och engagemang driver våra engagerade föräldrar vår fantastiska
förskola! Verksamheten styrs av en styrelse, som även är huvudman, och består av föräldrar. Styrelsen väljs årligen genom en årsstämma.

Föräldraansvar

Föreningen drivs som ett icke vinstdrivande föräldrakooperativ och det innebär att du som förälder och vårdnadshavare förväntas delta aktivt i ditt barns förskola. Föräldraengagemanget är en av de viktigaste grundstenarna till att vi har en så fin och välmående förskola. Allt som föräldrar och vårdnadshavare gör i föreningen går direkt tillbaka till barnen. Utan insatser från er hade vi inte kunnat bedriva en sådan bra verksamhet som vi har idag.

Varje föreningsmedlem förväntas bidra med sitt ideella engagemang och arbete med deltagande i barngrupp under personalens planeringar 1 gång per termin, samt ingå i en av de fyra arbetsgrupper som utför var sina arbetsdagar under året.

Arbetsinsatserna innebär t ex skötsel av ute/inne miljö, skötsel av fastigheten och att någon gång under barnets vistelse inneha styrelseuppdrag. Större arbeten som kräver fackmannakunskaper köpes in av föreningen genom Asplyckan Förvaltning AB, som förskolan hyr fastigheten av.

Arbetsgrupper

För att alla områden på förskolan ska fungera på bästa sätt har vi delat in årets olika arbetsuppgifter och uppdrag i olika grupper. När man blir medlem i föreningen blir man också tilldelad en arbetsgrupp.

Dessa grupper är: Höst, Vinter, Vår och Sommar. Under årets gång får man sedan hjälpa till med sådant som behöver göras. Tex: Laga sådant som gått sönder, sätta upp hyllor, fylla på sand i sandlådan, kratta löv mm. Men även fasta uppgifter ingår, t ex byta filter på ventilation, putsa fönster, olja trall och klätterställningar med mera.

Dessa grupper roteras varje år för att man ska ha arbetat under alla årstider någon gång, men gruppsammansättningen består, vilket gör att man lär känna varandra bra under de år man vistas på förskolan!

Gamla familjer slutar och nya tillkommer, men tryggheten är de familjer som ändå har varit med ett tag och får välkomna de nya in i gemenskapen!

Föräldramedverkan

1 gång per termin har varje familj ”föräldramedverkan” och städar ihop med annan familj en dag under helgen före måndagen då man deltar och stöttar upp en stund i barngruppen på eftermiddagen. Under denna stund finns personal tillgänglig, men personal har också planeringseftermiddag.

Detta är en väldigt fin möjlighet att delta i barnens vardag och ett mycket uppskattat inslag, både av egna barnet/barnen, men också av de andra barnen!

Styrelse/Huvudman

Som vårdnadshavare på Montessoriförskolan Asplyckan har du möjlighet till både insyn och inflytande på förskolan, förutom på den pedagogiska verksamheten som pedagogerna ansvarar för. Förskolan arbetar utefter Skollag (2010:800) och Läroplan för förskolan, Lpfö 18, samt efter Alingsås kommuns beslut och riktlinjer vad gäller vistelsetider, studiedagar för förskolan samt semesterstängning. Det finns möjlighet till vistelse på annan förskola under sommarstängning ifall behov finns för detta.

Styrelsen består av representanter från familjerna och har till uppgift att se till att verksamheten fungerar. På styrelsens ansvar ligger bland annat att tillsammans med rektor ha budgetarbete, arbetsgivaransvar och hyresförhandlingar med fastighetsägaren. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och en gång om året hålls årsmöte då valberedningen presenterar de styrelsemedlemmar som sedan väljs in i styrelsen.

Styrelsen är som huvudman ytterst ansvarig för föreningen. Tillsammans är det vi föreningsmedlemmar som är förskolans arbetsgivare. Vi går efter kommunens maxtaxa.